Napsáno Říj, 26, 2016 v | Zanechte komentář

Les Faure Beton je porézní materiál a tedy propustný pro kapaliny a plyny. Tato vlastnost m?že být problémem u všech typ? betonových konstrukcí pro zakládání staveb, které pot?ebují udržet vodu, vodních nádrží a konstrukcí ur?ených k akumulaci vody. Vnikání vody a s tím spojená difúze chloridových iont? a jiných chemicky agresivních médií m?že zp?sobit významné zvýšení rizika elektrochemické koroze výztuže a …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Říj, 26, 2016 v , | Zanechte komentář
sn_32

Ano, je to tak. Vydali jsme další ?íslo Sana?ních novin a to už 32. Není to snadné, obzvláš? pokud to není vaše hlavní ?innost. Vzhledem k tomu, že jsme dostali p?íležitost promluvit si kolegy z XYPEX CANADA, využili jsme ji a v?novali XYPEXu celé ?íslo. N?které ?lánky byly obsáhlejší a proto je pot?eba je hledat v archivu ?lánk? sana?ních novin, …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Říj, 26, 2016 v | Zanechte komentář

Ing. Václav Pumpr, CSc. Ing. Jan Mandelík Praktické využití ut?s?ování betonu v??i transportu vody a dalších kapalných médií je široké. Prvou oblastí, kde je využíváno omezení transportních pochod? je oblast zvyšování korozní odolnosti ošet?ených beton?. Zde se jako významná výhoda jeví možnost dodate?né aplikace t?chto prost?edk? na povrch beton?. Pro zajišt?ní ú?innosti p?ísady je pouze nezbytná p?ítomnost vody jako jedné …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Led, 20, 2016 v , | Zanechte komentář
SN31

Povedlo se nám vydat 31. ?íslo Sana?ních novin. P?e?t?te si o speciálních postupech p?i sana?ním zásahu v parkovacím dom? na pražském letišti, jak je provádí firma ABLOC s.r.o. Další díl Sanací od A do Z p?ináší n?co o finalizaci povrchu. Zajímavá je i sanace mostu v Plzni s pomocí speciální technologie pemrlování.

Pokračovat ve čtení
Napsáno Čvc, 27, 2015 v , | Zanechte komentář
30

Vážení kolegové, milí p?átelé. Do rukou se Vám dostává již 30. ?íslo Sana?ních novin. V?nujeme se v nich jednak sanacím památkov? chrán?ných objekt? a pokra?ujeme v seriálu zabývajícím se obecnými sana?ními postupy. Rozhovor nám tentokrát poskytl Ing. Milan Myška, Ph.D., se kterým jsem se pobavili o normách, zkušebních laborato?ích a názoru na opravy starých staveb. Snad pro vás bude i …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Bře, 07, 2015 v | Zanechte komentář
01

Na setkání XYPEX 2014 ve Vídni, zmín?ném v úvodním rozhovoru, zazn?la ?ada zajímavých informací. A? již z oblasti praktických aplikací XYPEXU v r?zných podmínkách, zp?sob?, resp. forem distribuce a technické podpory v jednotlivých regionech st?ední a jihovýchodní Evropy, Blízkého Východu ?i v USA, Kanad? a Británii. Z prezentovaných p?ísp?vk? se do jisté míry vymykal p?ísp?vek firmy BAWAX GmbH, spole?nosti, která …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Bře, 07, 2015 v , | Zanechte komentář
29

Ve velmi zajímavém 29. ?ísle Sana?ních novin p?inášíme vedle pokra?ování seriálu o sanaci železobetonových konstrukcích nové zajímavé informace o materiálech sekundární krystalizace betonu XYPEX. Sou?asn? je možné v tomto ?ísle najít ?lánek ze sousedního N?mecka, kde byly provedeny rozsáhlé testy pro výb?r vhodného materiálu pro sanace kanaliza?ních stok. U test? je velmi zajímavý jednak neobvykle velký plošný rozsah, provedení test? …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Říj, 23, 2014 v , | Zanechte komentář
28

Jeden z mých dávných šéf?, profesí organický chemik, nás po každém vydatn?jším dešti vítal ráno v práci pok?ikem: „Plochá st?echa je omyl moderních architektury!!“ Jako obyvatele funkcionalistické vilky v 70. letech minulého století, kdy elementární údržba domu byla pro soukromníka ne?ešitelným problémem, ho v tomto názoru musel každý déš? utvrzovat. Problém je, že to co je hezké, provokativní, esteticky (mnohdy až po letech) cen?né …

Pokračovat ve čtení
Napsáno Bře, 31, 2014 v | Zanechte komentář
27

Je to na beton? Na olympiád? v So?i každou chvíli rozvlnil puk prost?elený betony našich branká?? sí? v naší brance. A tak hokejisté odjeli s prost?ílenými betony a hlavn? s nepo?ízenou. A my m?žeme p?emítat nad tím, zda m?l Pavelec, Ková? ?i Salák betony opravdu d?ravé? Anebo chyba nebyla v betonech?

Pokračovat ve čtení
Napsáno Pro, 13, 2013 v | Zanechte komentář
26

V nejnov?jším ?ísle Sana?ních novin, v ?ísle 26, je vedle rozhovoru s JUDr. Davidem Uhlí?em možné nalézt ?lánky vztahující se ke zm?nám v normách a v deklaracích výrobk?. Sou?asn? je zde op?t p?íklad úsp?šné sanace.

Pokračovat ve čtení
American shipping buy wellbutrin online at USA pharmacy propecia order onlineand Im buy in medical healthcare cialis from ca and bactrim purchase and synthroid online no rx.sildenafil australia no script. You can get zithromax price uk end.
Prescribed buy cipro inflammation of the bladder. Antabuse without prescription