Ing. Václav Pumpr, CSc.
Ing. Jan Mandelík

Praktické využití ut?s?ování betonu v??i transportu vody a dalších kapalných médií je široké. Prvou oblastí, kde je využíváno omezení transportních pochod? je oblast zvyšování korozní odolnosti ošet?ených beton?. Zde se jako významná výhoda jeví možnost dodate?né aplikace t?chto prost?edk? na povrch beton?. Pro zajišt?ní ú?innosti p?ísady je pouze nezbytná p?ítomnost vody jako jedné z reak?ních složek dodate?n? vyvolané hydratace cementových zrn.

Celý ?lánek