O dotacích, dětském hřišti pro psy
a hlavně o té cestě do Palerma…..
„Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar, nebo daru podobná peněžitá úhrada,
ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru), nebo územněsprávního
celku (v česku kraj, obec nebo městská část), nějakému subjektu v zájmu snížení ceny
určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Tolik úvodní citace z WIKIPEDIE
k termínu dotace.