Na setkání XYPEX 2014 ve Vídni, zmíněném v úvodním rozhovoru, zazněla řada zajímavých informací. Ať již z oblasti praktických aplikací XYPEXU v různých podmínkách, způsobů, resp. forem distribuce a technické podpory v jednotlivých regionech střední a jihovýchodní Evropy, Blízkého Východu či v USA, Kanadě a Británii.

Z prezentovaných příspěvků se do jisté míry vymykal příspěvek firmy BAWAX GmbH, společnosti, která realizuje prodej a  distribuci materiálů XYPEX v SRN.
Firma BAWAX se jako jedna ze 17 firem účastnila  experimentálního ověření alternativních způsobů (těch bylo testováno celkem 18) sanace poškozených „Revizních šachet kanalizačních stok“.

V SRN je okolo 10 milionů šachet kanalizačních stok. Asi 10 % z nich (tedy cca 1 milion) vykazují poruchy, které způsobují průsaky skrz konstrukce šachet. V důsledku toho dochází k třem hlavním negativním účinkům:
–    dochází k nárůstu nákladů na čištění vody v ČOV v důsledku vnikání tlakové spodní vody do kanalizace poruchami prostupnými pro vodu
–    spodní voda je kontaminována odpadní vodou z prosakující kanalizace
–    ohrožení dopravy splaškové vody v důsledku celkového poškození stoky

Vzhledem k tomu, že se v minulosti opakovaně prokázalo, že opravy nemají dostatečnou kvalitu (trvanlivost) a bylo nutné se k opravám vracet, bylo v roce 2011 přistoupeno ve spolupráci několika institucí, k realizaci rozsáhlého experimentu, kterým měl být spolehlivě ověřen a následně vybrán nový(é) těsnící systém(y).

Ne experimentálním programu je mimořádně zajímavý a na naše poměry zcela nebývale velkorysý, rozsah zkoušek i to, a to možná především, že šlo o experiment prováděný v reálném měřítku.

Nešlo tedy jen o modelové laboratorní ověřování nabízených systémů, ale o zhotovení 18 revizních šachet v měřítku 1:1 včetně dvou typů přípojek (plast, kamenina) o různých průměrech, dále o „zhotovení“ typových poruch v ostění šachet a následném zatížení vodou (výška hladiny „spodní“ vody dosahovala 4 700 mm). Šachty byly umístěny na dno bazénu a zatěžovány vodou v různém režimu, přičemž nejdelší perioda zatížení trvala 5 měsíců.

S průběhem experimentu a s jeho výsledky (pro XYPEX nepřekvapivě pozitivními) se lze seznámit v přikládaném anglickém výtahu ze závěrečné zprávy (výtah čítá 21 stran textu, výzkumná zpráva celá pak 274 stran).

Jedná se o velmi zajímavé a inspirativní čtení.

01